Vizītkarte

ALEKSANDRA BIEZIŅA RAISKUMA PAMATSKOLA

 

Adrese:
Turpmāk RAISKUMA SKOLAS MĀJASLAPA 
https://www.raiskumaskola.com/

„Dzelmes 5”
Raiskums
Raiskuma pag.
Pārgaujas novads
LV-4146

Nodokļu maks.reģ.kods 90000587972

A/S SEB banka kods UNLALV2X

Konts LV51 UNLA 0004 0141 30614

tel: 29489591
 

Direktore 
Lolita Žagare tālr.  29124746
  e-pasts direkt@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece mācību darbā
Inga Vilde tālr. 64107936
  e-pasts izglitiba@raiskint.apollo.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Ruta Zālīte tālr. 29756828
  e-pasts audz@raiskint.apollo.lv
Galvenā grāmatvede
Gunta Broka tālr. 64107935
  e-pasts ilgag@raiskint.apollo.lv
Lietvede 
Daiga Hofmane tālr. 29489591
  e-pasts kanc@raiskint.apollo.lv
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 
Ints Bakāns tālr. 29415632
Skolas dežurants 
  tālr. 64107937
Medicīnas kabinets (veselības punkts)
  tālr. 64107938

 

 

VESELĪBAS PUNKTS

 Pacienti - Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas skolēni

Ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Skolas veselības punktā ir pieejami šādi medicīnas speciālisti

  

   Masieris Druvis Brenčs
   Fizioterapeits Vineta Millere
   Ūdens un dūņu dziedniecības māsa Dzidra Pālēna
   Medicīnas māsas Iveta Briede, Ļena Vilcāne

 

Medicīnas māsas veic:

• izglītojamo medikamentu un vitamīnu izsniegšanu saskaņā ar ārstu norādījumiem
• pirmās palīdzības sniegšanu traumu un akūtu saslimšanu gadījumos
• konstatē bērnu veselības traucējumus profesionālās kompetences ietvaros atbilstoši LM apstiprinātajai profilaktisko apskašu programmai
• organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus skolā
• seko veselīgu uztura principu ievērošanai skolas ēdnīcā
• piedalās veselības mācības realizācijā skolā
• veic bērnu pedikulozes pārbaudi.

VESELĪBAS PUNKTA medicīnas māsu DARBA LAIKS IR KATRU DIENU NO PLKST. 08.00 – 20.00 – mācību perioda laikā

Speciālistu pieņemšanas laiki,  saskaņā ar darba grafiku.

 

Veselības punkta tālrunis 64107938

-------------------------------------------------------------------

ZIEDOJUMU KONTS
Ir atvērts Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas 

(reģ. Nr. 90000587972) ziedojumu konts:
LV 46 UNLA 0050 0103 99296 AS SEB banka

Saskaņā 28.07.2017. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas spēkā no 01.01.2018. 12. pants. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem

(1) Nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu), budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

1) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

Atpakaļ Uz augšu
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola